Erecode

LIVEKE heeft tot doel de verbroedering van alle leden van de deelnemende carnavals verenigingen te bevorderen. Tevens zal de samenwerking gericht zijn op het instand houden van de Karnaval (zijnde een uiting van levende volkcultuur en folklore) in Limburg. Men zal trachten het doel te bereiken door onderlinge samenwerking in Limburg.
Verder zal de samenwerking met andere lichamen en organisaties,welke het zelfde doel beogen, ten alle tijden gestimuleerd worden.

Eveneens zal LIVEKE trachten zijn doel te verwezenlijken door jaarlijks een grote feestavond in te richten. De inrichters worden aangeduid volgens een beurtrol tijdens de algemene vergadering. Iedere carnavalsvereniging aangesloten bij LIVEKE zal alleszins representatief zijn voor haar gemeente en zal tevens de verantwoordelijke vereniging zijn welke ter plaatse de jaarlijkse carnavalstoet inzicht.

De verantwoordelijke inrichters van stoeten en aangesloten leden van LIVEKE zullen van gedachten wisselen over hun ervaringen in verband met de door hen ingerichte optochten en andere carnavalactiviteiten.
Verder zullen zijminimaal tweemaal per jaar vergaderen , terwijl de algemene vergadering steeds in de maand mei plaats grijpt.

Voor alle leden vangt het actief carnavalseizoen aan op 11 november,wordt onderbroken door de advent en de kersttijd, om terug te beginnen na Nieuwjaar, en eindigt op Aswoensdag. Uitzondering wordt gemaakt voor de verenigingen die traditioneel hun carnavalstoet organiseren op een zondag in de vasten voor Laetare. Alleen die zondag vormt dan een uitzondering . Buiten bovengenoemde periode zullen de aangesloten verenigingen alles in het werk stellen om het dragen van carnavaluniformen en of carnavalsonderscheidingen zo veel mogelijk te beperken om binnen afzienbare tijd te komen tot een volledig passief seizoen.

Alle aangesloten leden bij LIVEKE zullen er naar streven dat er zo weinig mogelijk wordt deelgenomen aan carnavalactiviteiten tijdens het passief seizoen , met absolute uitsluiting van deelname aan zomercarnaval praktijken . De officiële voertaal van ieder aangesloten vereniging is haar eigen Limburgse volkstaal. Het narren getal 11 zal steeds centraal staan in het ganse carnavalgebeuren. Alle verenigingen aangesloten bij LIVEKE zullen te allen tijde de goede tradities van het Limburgse carnaval en die van hun eigen gemeente respecteren, onderhouden en propageren.

De Vijf Geboden van een Carnavalist

Een carnavalist moet zich zo amuseren, dat ook de anderen daarvan kunnen profiteren
Een carnavalist maakt het plezier en kan dat ook zonder liters bier
Een carnavalist is nooit alleen, maar feest met en voor iedereen 
Een carnavalist moet in vriendschap leven en vooral veel naastenliefde nastreven
Hoogtepunt van het carnaval is de stoet, leef daar naar toe en doe het goed!